Abogados en Palma de Mallorca

Dret Civil, Mercantil, Penal, Administratiu, Laboral, Nàutic, Fiscal I de Subvencions, EStrangeria.

Asesores en Palma de Mallorca

Comptable, Fiscal y financera, Assegurances, Propietat intel·lectual, Projectes I+D+I, emprenement y gestió empresarial.

Dret Civil

 • Dret processal civil.
 • Dret immobiliari, hipotecari i registral.
 • Dret de família (processos matrimonials de protecció de menors, incapacitacions, reclamacions de paternitat).
 • Successions (testades i intestades, adjudicacions i divisions d’herència).
 • Donacions (art. 50 CB.).
 • Responsabilitat civil, contractual i extracontractual, de danys i trànsit.
 • Dret de la construcció.
 • Contractació civil.
 • Arrendaments.
 • Propietat horitzontal.
 • Gestió extrajudicial i judicial d’impagats.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Procediments executius (processos hipotecaris, canviaris, execucions de sentència i de títols no judicials).
 • Dret bancari (reclamacions de preferents, SWAPS, al·legacions de clàusules abusives en préstecs hipotecaris – clàusules sol).
 • Renegociació de crèdits hipotecaris amb SAREB i altres entitats bancàries (quitacions, novacions, etc).
 • Reconeixement i execució de títols estrangers.
 • Dret Mercantil

 • Operacions societàries (e.g. constitució, augments i disminucions de capital, dissolució)
 • Secretaria de consells d’administració.
 • Operacions de reestructuració (fusions, escissions, bescanvis de valors).
 • Procediments concursals.
 • Adquisició i presa de control de societats.
 • Resolució de conflictes societaris.
 • Contractació mercantil.
 • Assessorament i representació en arbitratges nacionals o internacionals.
 • Llei de segona oportunitat.
 • Dret Penal

 • Dret processal penal.
 • Dret penal econòmic i de Blanqueig de Capitals
 • Responsabilitat penal del menor.
 • Responsabilitat penal derivada d’accidents de treball i de trànsit.
 • Dret Adminstratiu

 • Dret urbanístic i llicències d’activitat.
 • Responsabilitat patrimonial de l’administració.
 • Estrangeria i nacionalitat.
 • Molèsties per sorolls.
 • Llicències d’Activitat
 • Dret dels Animals.
 • Dret Laboral

 • Procediments laborals i de seguretat social.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Incapacitats laborals.
 • Dret sindical.
 • Gestió de personal, contractació, nòmines i assegurances socials.
 • Consultoria i assessoria jurídic laboral i de seguretat social.
 • Ets i ERTEs
 • Dret Nàutic

 • Construcció, compravenda i lloguer de iots, embarcacions i llocs d’amarrament.
 • Assessorament a companyies navilieres i aèries en material legal, fiscal i administrativa.
 • Dret Fiscal i de Subvencions

 • Assessorament fiscal a empreses i professionals.
 • Representació en inspeccions i procediments contenciosos en totes les instàncies.
 • Diagnòstic economicofinancer i planificació fiscal.
 • Assessorament i intermediació en la contractació de productes i serveis financers.
 • Dret d'Estrangeria

 • Permisos d’estada, residència, treball
 • Golden Visa
 • Nacionalitat
 • Permisos Ciutadans UK-BRexit
 • Representació i defensa en judici
  en totes les instàncies nacionals o internacionals.

  Gestió i Asesoria Empresarial

  Ajudem amb els problemes d’assessoria i gestió de la teva empresa.

  Comptable

  Assessorament comptable a empreses i professionals, confecció mecanitzada de comptabilitats, revisió periòdica i tancaments anuals, així com un servei especialitzat en comptabilitat analítica enfocat a realitzar un estudi elaborat de la situació economicofinancera de l’empresa.

  Fiscal i financera

  Assessorament fiscal a empreses i professionals, representació en inspeccions i procediments contenciosos, diagnòstic economicofinancer i planificació fiscal, així com un assessorament i intermediació en la contractació de productes i serveis financers.

  Laboral

  Consultoria i assessoria jurídic-laboral i de seguretat social. Gestió de personal, contractació, nòmines i assegurances socials són alguns dels serveis que duem a terme des d’assessoria laboral.

  Assegurances

  A través del nostre equip de professionals, oferim una anàlisi i inspecció del risc de cada empresa, així com de gestió i administració de pòlisses d’assegurances més convenients per a cada client.

  Propietat intel·lectual

  Servei de patents i marques així com la gestió de drets de propietat intel·lectual i industrial, inscripció, manteniment i vigilància dels registres de propeiad industrial.

  Projectes I+D+I

  Rambla Advocats & Assessors els assessora des de la posada en marxa fins a la justificació tècnica i econòmica de Projectes de Recerca, Desenvolupament i Innovació (I+D+i). L’assessorament per a la posada en marxa de projectes I+D+i suposa la base per a l’èxit del projecte. Fem especial incidència en l’anàlisi de totes les possibilitats existents, ajudes, desgravacions fiscals i registre de patents i models d’utilitat.

  Emprenedoria i gestió empresarial

  Creació i constitució d’empreses, start-ups i autònoms. Assessorament estratègic en l’elaboració de model i pla de negoci, màrqueting i comercialització.